RPS 2023

18.08.2023 | PIĄTEK

19:00

PRE­MIE­RA spek­ta­klu “Księ­gi nie­po­ko­ju. Sta­ni­sław / An­to­ni / Fer­nan­do” | Pol­ska

Te­atr CHO­REA | reż. To­masz Ro­do­wicz

Sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł 

 

21:00

PRE­MIE­RA kon­cer­tu “REJS” ze­spo­łu MUR/BE­TON & Ga­da­ją­cy Pies | Pol­ska

reż. Kon­rad Dwo­ra­kow­ski | muz. Piotr Kli­mek

Sce­na ple­ne­ro­wa w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: wol­ny / bez­płat­ny

*Wy­da­rze­nie w ra­mach Sty­pen­dium Ar­ty­stycz­ne­go Pre­zy­dent Mia­sta Ło­dzi 2023

 

19.08.2023 | SOBOTA

17:00

Spek­takl “I am OK” | Ukra­ina

Char­kow­ski Pań­stwo­wy Aka­de­mic­ki Te­atr La­lek

reż. Oksa­na Dmi­trie­va

Sala A_22, Art_In­ku­ba­to­r w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

19:00

Spek­takl “IV RP Snów” | Pol­ska

Stowarzyszenie Sztu­ka Nowa | reż. Da­wid Ża­kow­ski

Scena Art_In­ku­ba­tora w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

 

20.08.2023 | NIEDZIELA

12:00

Spek­takl “Mo­rze ∞ moż­li­wo­ści” | Pol­ska

Fun­da­cja Gra/nice | reż. Aga Błasz­czak

Sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Łodz

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­ny od­biór wej­śció­wek

*Wy­da­rze­nie w ra­mach za­da­nia "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023"

 

17:00

Seans po­ezji “Pieśń słow­ron­ka” | Pol­ska

reż. Ze­non Faj­fer

Sala C_107, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

19:00

Pol­ska PRE­MIE­RA spek­ta­klu “Ver­tep” | Ukra­ina

Char­kow­ski Pań­stwo­wy Aka­de­mic­ki Te­atr La­lek | reż. Oksa­na Dmi­trie­va

Sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

22/23/24.08.2023 | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK

 

16:30-19:30

Pa­jąk do­brej wróż­by” - mię­dzy­po­ko­le­nio­we warsz­ta­ty eko­lo­gicz­ne | Pol­ska

Pro­wa­dze­nie: Pa­weł Błęc­ki

Szklany hol, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc

 

25.08.2023 | PIĄTEK

17:00-19:00

"Wszystko można" - warsz­ta­ty plastycz­ne | Pol­ska

Pro­wa­dze­nie: Jola Królicka

Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc

 

18:00

PREMIE­RA te­atral­na spek­ta­klu “Dy­buk” | Pol­ska - ODWOŁANA!

reż. Łu­kasz Kos

Klu­bo­ka­wiar­nia Nie­Win­ni, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

20:00

Pol­ska PRE­MIE­RA spek­ta­klu “Full Me­asu­res” | Fin­lan­dia

Li­vsme­dlet duo | reż. San­dri­na Lind­gren, Ish­ma­el Fal­ke, Idit Her­man

Sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

ok. 21:30

Im­pre­za RPS GENERACJE

Dzie­dzi­niec Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

 

26.08.2023 | SOBOTA

10:00-14:00

Spo­tka­nie dys­ku­syj­ne “Eko­lo­gie Kul­tu­ry II. Edu­ka­cja” | Pol­ska

PREMIE­RA e-bo­oka “Eko­lo­gie Kul­tu­ry” | Pol­ska

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Stanisław Godlewski, Anna Be­cher­ka, Pa­weł Błęc­ki, Aga­ta Kę­dzia, Mał­go­rza­ta Świ­de­rek

Sala C_101, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­ny od­biór wej­śció­wek

*Wy­da­rze­nie w ra­mach za­da­nia "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023"

 

17:00

Spek­takl “Ro­bot” | Pol­ska / Chi­le

Unia Te­atr Nie­moż­li­wy | reż. Ma­rek b.Cho­da­czyń­ski

Sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

19:00 

Pol­ska PRE­MIE­RA spek­ta­klu “BUD” | Nor­we­gia

Car­te Blan­che | reż. Roza Mo­sh­ta­ghi

Te­atr Pi­no­kio w Ło­dzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­ny od­biór wej­śció­wek

*Wy­da­rze­nie w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT"

 

21:00

Kon­cert ze­spo­łu Hań­ba! / PRE­MIE­RA al­bu­mu “KRY­ZYS” | Pol­ska

muz. An­drzej Za­men­hof, Igna­cy Wo­land, Ta­de­usz Król, An­to­ni Skwar­ło

Sce­na ple­ne­ro­wa w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: wol­ny / bez­płat­ny

 

27.08.2023 | NIEDZIELA

17:00

Spek­takl “Ścia­na z wi­do­kiem” | Pol­ska

Gru­pa Co­in­ci­den­tia | reż. Kon­rad Dwo­ra­kow­ski

Sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi 

Bi­le­ty: 35 zł / 45 zł

 

20:00

PRE­MIE­RA kon­cer­tu “Li­vet” | Pol­ska / Nor­we­gia / Buł­ga­ria / Ukra­ina

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater | kier. muz. Piotr Kli­mek

Sala Kon­cer­to­wa Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­ny od­biór wej­śció­wek

*Wy­da­rze­nie w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT"

 

ok. 22:00

Impreza zamknięcia RPS

Dzie­dzi­niec Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

 

fot v3.HaWa Program bilety 2 Bilety spektakle 3 Spektakle koncerty 2 Koncerty spotkania 2 Spotkania wystawy 6 Wystawy warsztaty 5 Warsztaty imprezy 1 Imprezy